World Congress of Surgery WCS

47th World Congress of Surgery (WCS) 2017, 13-17 August 2017, Basel Switzerland

 

 

 

Impressions of the 47th World Congress of Surgery 2017

Impressions Sunday 13 August 2017

 

  

Impressions Monday 14 August 2017

 

 

Impressions Tuesday 15 August 2017

 

 

Impressions Wednesday 16 August 2017

 

  

Impressions Thursday 17 August 2017

 

 

Video Highlights